Specijalna folija za postizanje efekta tzv. špijunskog prozora

Cilj izrade ,,špijunskog prozora“ je, da sa jedne strane stakla(posmatračke strane), možemo vidjeti dešavanja na drugoj strani (posmatranastrana), a isto se u obrnutom smjeru ne dešava, naime, osoba koja se nalazina posmatranoj strani, ne vidi zbivanja na posmatračkoj strani. Zapostizanje ovakvog efekta, postoji potreba kod brojnih organa za održavanjejavnog reda, na aerodromima, u raznim institucijama, pa i u kancelarijamagdje rukovodilac želi savršen pogled na zaposlene, ali ne i u obrnutomsmijeru.

U cilju postizanja ovakvog efekta, potrebno je postićinajviši mogući stepen odbijanja vidljive svjetlosti na posmatranoj strani, ana posmatračkoj strani ovu vrijednost treba svesti na najmanju moguću mjeru.To se prvenstveno postiže na taj način, što se mora povećati razlika ukoličini svjetlosti između dvije strane. Da budemo precizniji, naposmatranoj strani treba da je veća količina svjetlosti nego na posmatračkojstrani.

Prema zakonima fizike, postizanje efekta tzv. ,,špijunskogprozora“ je moguće onda, kada su dvije strane razdvojene jedna od druge iizuzev svjetlosti koja prodire kroz staklenu površinu koja je preinačena u ,,špijunski prozor“, više ni iz jednog pravca nikakva svetlost ne dopire saposmatračke strane na posmatranu stranu. To se može postići npr. izmeđudvije sobe, ili u slučaju jedne kabine, tako da se količina svjetlosti nadva prostora može nezavisno regulisati. U slučaju kristalno čistog stakla,efekat se može postići razlikom u količini svjetlosti približnog srazmjera250:1 .

Ako koristimo foliju pri izradi ,,špijunskog prozora“, gorespomenuti srazmjer se može značajno smanjiti. Za ovu svrhu je do sada bilanajpogodnija srebrna reflektujuća folija R20 SR HPR, koja je efekatomogućila već kod srazmjera 7:1. Naš novi proizvod, folija sa oznakom RN 07GR SR HPR, efekat ,,špijunskog prozora“ omogućuje (u slučaju kristalno čistetermo konstrukcije) već kod srazmjera 2:1 !Čak i kod srazmera 1:1 omogućujepogled sa posmatračke strane, ali pod ovim okolnostima je ograničen pogledmoguć i sa posmatrane strane.