Pravila montaže folija na automobile

Upoznaj pravnu regulativu u sferi montaže folija za automobile na teritorijiBosne i Hercegovine

Službeni glasnik BiH, broj 83/20

Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi sa članom 252. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06, 44/07, 54/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U PROMETU NA CESTAMA

Član 2.

Član 46. mijenja se i glasi:

(4) Mogu se dodatno zatamniti:

a) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavlјanjem homologiranih folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%;

b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila, postavlјanjem homologiranih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala;

c) zadnja i bočna stakla autobusa postavlјanjem reklamnih folija u skladu sa članom 113. stav (3) ovog pravilnika;

d) zadnje staklo motornog vozila, namijenjenog za obavlјanje privredne djelatnosti za koju su registrirani, postavlјanjem reklamnih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala.

(5) Stepen refleksije stakala na vozilu iz stava (4) ovog člana ne smije da prelazi 15% kako ne bi došlo do zaslјeplјivanja drugih učesnika u prometu.

(6) Homologirane folije iz stava (4) tač. a) i b) ovog člana nakon 1. 6. 2021. godine sadrže nalјepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlјa u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo i to prilikom ugradnje folija, pored homologacijske oznake stakla i to da ne prekriva tu oznaku, dimenzija nalјepnice 10×40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavlјanje i datuma i vremena postavlјanja folije, sadrži:

a) naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,

b) vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka, način proizvodnje, klasa materijala),

c) deblјinu unutrašnje plastične prevlake,

d) boju unutrašnje plastične prevlake,

e) propustlјivost svjetlosti,

f) stepen refleksije,

g) serijsku oznaku postavlјene nalјepnice,

h) izjavu servisa da su ispunjeni svi uvjeti prema UN/ECE R43.”.

(7) Vjetrobrani moraju biti slojeviti-laminirani, odnosno ne smiju biti od kalјenog (sa oznakom u znaku homologacije “TOUGHENED” ili “TEMPERED”) stakla ni kada se naknadno zamjenjuju.

(8) Nalјepnica i potvrda za postavlјene folije iz stava (6) ovog člana važe do roka do kada su postavlјene folije na vozilu na koje se odnosi nalјepnica i potvrda.

(9) Nakon 1.6.2023. godine na staklima vozila registriranih u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uvjete propisane ovim članom.

(10) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizirane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.”.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01-02-2-3185/20
18. decembra 2020. godine
Sarajevo
Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Kada postavljanje folija vrši ovlašteni LLumar montažer, o tome izdajemotehničku potvrdu.

I druge prednosti sa folijama za automobile